Lopende projecten

Hulpgoederendistributie

Zonder de permanente hulpgoederenactie in ons land was er uiteraard geen sprake van dit project in Oekraïne, waar nog minstens 35% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Velen zijn dan ook aangewezen op noodhulp, temeer omdat men in Oekraïne geen "sociaal vangnet" kent zoals in ons land, laat staan een degelijk welzijnsbeleid met de nodige sociale voorzieningen.


Oekraïners zien maar al te graag onze grote ladingen van gemiddeld 15 à 16 ton aankomen. Vanuit de grote verzameldepots, m.n. Chervonograd en Novovolynsk, wordt een deel van de goederen naar plaatselijke distributiecentra die hierbij aanleunen, vervoerd. Kansarmen kunnen daar dan terecht. De overige goederen worden van daaruit langs vertrouwenspersonen verspreid in de omliggende regio’s. Bestemmelingen zijn de allerarmsten in scholen, parochies, ziekenhuizen, humanitaire kantines, bejaardentehuizen, enz.

Sociale patrouille (Lviv)

Sinds 2007 verleent het O.P.E. financiële steun aan een "sociale patrouille" in Lviv, onder leiding van Ihor Hnat. Tussen 19 en 23 uur trekken daar elke dag enkele professioneel opgeleide sociale werkers naar trefpunten van kansarme of achtergestelde jongeren.

In de meeste situaties gaat het om jongeren, die op straat beland zijn wegens hun "slechte thuis". Alcoholisme of drugverslaving van een ouder, immoreel gedrag en familiaal geweld – wel eens het gevolg van werkloosheid – doen ze van thuis "weglopen". Vandaar dat men nu ook de ouder(s) wil benaderen en begeleiden. Onder de jongeren komt ook veel tuberculose voor, zodat men deze ziekte langs curatieve en preventieve maatregelen wil aanpakken.

Op de trefpunten proberen sociale werkers met de jongeren in contact te komen en langzaam een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Vervolgens stimuleren de medewerkers van de sociale patrouille deze jongeren om onderwijs te volgen of helpen ze hen zich te integreren in het arbeidscircuit.

Ook voor de materiële noden van de jongeren (kledij, gezondheidszorg, …) worden, in de mate van het mogelijke, oplossingen gezocht. Zo kan het kwik in de winter dalen tot -20°C overdag en -35 C° ‘s nachts. Zowel jongeren als volwassenen gaan dan alcohol drinken om zich te verwarmen. Velen krijgen bevroren ledematen en sommigen sterven letterlijk van de kou.

Op deze manier werden al vele kansarme jongeren in Lviv uit het criminele, drugs- of prostitutiemilieu gehouden of gehaald. Zo werden twee twaalfjarige meisjes bevrijd uit de prostitutie. Twee andere jongeren, die lijm aan het snuiven waren, zijn in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht en zo aan het ergste ontsnapt.

Reïntegratiecentrum voor ex-gedetineerden in Brody

In Brody is er voor de opvang en het bevorderen van de wederaanpassing van ex-gevangenen een reïntegratiecentrum. Dit opvangcentrum, gelegen op een voormalig militair domein van ongeveer 10 ha, is na de onafhankelijkheid in handen gekomen van een erg sociaal geëngageerde Oekraïner, Ihor Hnat.

Ihor maakte ook projecten voor straatkinderen, voor slachtoffers van huiselijk geweld en voor slachtoffers van mensenhandel mee mogelijk.

Naast financiële steun voor de renovatie van gebouwen, kon het O.P.E. tweedehandse machines en ander materiaal naar Brody brengen. Die machines bewijzen een zeer grote dienst in de schrijnwerkerij en de garage, uitgebaat door dit centrum, ofwel in het kader van diverse cursussen aan de bewoners, bv. over houtbewerking, elektriciteit en gas. Met deze lessen krijgen de ex-gevangenen de kans om beroepsvaardigheden op te doen. Zo kunnen ze hopelijk bij het verlaten van het centrum in hun eigen levensonderhoud voorzien en zich op die manier opnieuw integreren in de samenleving.

Na diverse ernstige tegenslagen in 2011,met de vernieling van twee gebouwen tot gevolg, kreeg het project, dankzij onze bemiddeling, ook broodnodige financiële steun van de "Werkgroep Brugge vzw." in West-Vlaanderen en van Alfred Lagerweij in samenwerking met de "Henri Nouwen Stichting" in Nederland voor de wederopbouw van de keuken, de eetzaal en het tehuis. Voor de verdere ontwikkeling van de landbouw zal de organisatie "Bar und Lem" uit Zwitserland een agronoom sturen om deskundig advies te verstrekken.

Vooral de volhardende inzet van de Oekraïense projectleider, gekoppeld aan steun vanuit diverse hoeken, maakt dat dit project goed op weg is om te komen tot de zo noodzakelijke autofinanciering. De verdere ontwikkeling van de landbouw en de veeteelt en nu ook nog recent de fabricatie van brandstofpellets, met zicht op een grootschalige productie, maken alleszins dat de verzelfstandiging van dit project, zelfs in deze moeilijke economische tijd, niet langer een utopie hoort te zijn. Voorzichtigheid blijft echter wel geboden!

Humanitaire kantine (Chervonograd)

Samen met twee andere hulpverenigingen voor Oekraïne, deze van Brugge en Vleuten (Nederland), hebben wij de installatie van een gaarkeuken mogelijk gemaakt. Hierdoor kon er tot voor kort gezorgd worden voor een honderdtal kansarmen, vooral bejaarden. Ook maaltijdbedeling aan huis was voor minder mobiele personen mogelijk, onder wie verschillende zieken en personen met een beperking.

Dit project werd vooral mogelijk gemaakt door de steun van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM, die in 1994 een wedstrijd had uitgeschreven en dit project met een tweede prijs beloonde. Door bemiddeling van de “Werkgroep Oekraïne” in Brugge geraakten we aan een volledige tweedehands uitrusting van een grote keuken van een psychiatrisch ziekenhuis, die weliswaar helemaal gerenoveerd werd door vrijwilligers van O.P.E. KLM zorgde er voor dat twaalf grote keukentoestellen gratis naar Chervonograd werden gebracht. Ook konden dankzij deze steun twaalf vrijwilligers van het O.P.E. en de twee hoger genoemde hulpverenigingen naar Oekraïne vliegen om de toestellen daar te installeren met de hulp van enkele Oekraïners ter plaatse. Ook een hydrofoorinstallatie werd er enkele maanden later door O.P.E. ingericht om de permanente watertoevoer te verzekeren.

Enkele jaren later werd deze kantine deels gefinancierd met de winst van een varkensbedrijf maar dat was slechts van korte duur. De grote import van goedkoop varkensvlees uit West-Europa heeft dit bedrijf niet langer rendabel gemaakt.

Deze humanitaire kantine functioneert echter nog steeds, zij het dat de capaciteit herleid is tot ongeveer 50 maaltijden per dag. Aan enkele ouderen wordt ook een warme maaltijd aan huis gebracht. De "Werkgroep Oekraïne" in Brugge staat in voor de logistieke ondersteuning.
Humanitaire hulp in oorlogszone

Eind november 2015 vond er een werkbezoek plaats tussen de Grieks-katholieke priester Ivan Hunya en onze coördinator. Priester Hunya organiseert een project voor humanitaire hulp in de door oorlog getroffen zone in Oost-Oekraïne. Velen daar kunnen niet vluchten, omdat ze geen contacten hebben buiten de regio, omdat ze te arm zijn, omdat ze slecht te been zijn, enz. Via regelmatige bezoeken aan de regio is priester Hunya heel goed op de hoogte van de concrete noden. Een vrijwilligersgroep in zijn thuisparochie probeert dan zo gericht mogelijk te helpen. Daarbij krijgen ze de steun van het O.P.E. voor de aankoop van een tweedehandswagen om het transport van de gerichte humanitaire hulp naar de gezinnen in de oorlogszone te vergemakkelijken en uit te breiden. Uw hulp daarbij is zeer welkom! Praktische info vindt u hier.

Engelse les (Zarvanytsyia)

In 2012 en in 2013 ging Rita Driesen, als vrijwilligster, voor een tiendaagse zomercursus naar Zarvanytsyia in West-Oekraïne om daar Engelse taallessen te geven in het kader van een zomerkamp. Een groep van een dertigtal 16- à 17-jarige meisjes met enige taalnoties, maar weinig praktijk, kreeg zo de kans om in een ludieke context hun Engelse kennis uit te breiden.